عسل شوید یک داروی معجزء آسا برای درمان کب چرب توسط اطباء سنتی تجویز می گردد.